Vaishali (Hajipur) Tourist Map

 
Vaishali (Hajipur) Tourist Map  
* Vaishali (Hajipur) Map Showing tourist attraction

Disclaimer
Tourist Places in Vaishali
Fort of King Vishal
Buddha Relic Place
Abhiskek Pushkarn
Ashoka Stupa Pillars
Kundalpur
Peace Pagoda or Shanti Stupa
Bawan Pokhar Temple